Du er her

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

BPA er en alternativ leveranseform av ordinære helse- og omsorgstjenester til personer med langvarig og omfattende assistansebehov. BPA-leveransen gir friheten til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Man skal i størst mulig grad være rustet til å kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker på lik linje med andre.

Gjennom kursing av våre assistenter, arbeidsledere og tett dialog med våre prosjektledere legger vi til rette for et godt samarbeid. Ved å avklare rollefordeling og forventninger tidlig i prosessen kan vi tilrettelegge leveransen på best mulig måte.

Hva betyr egentlig brukerstyrt?

Med Brukerstyrt Personlig Assistanse menes det at du selv styrer hvordan, når og hvor assistentene skal jobbe. I denne leveransen har du ikke bare rett til medvirkning, her har du retten til å styre din egen hverdag. Du bestemmer i hvor stor grad leverandøren skal medvirke, ikke motsatt.

Hvem kan få BPA?

Den 16. juni 2014 vedtok Stortinget at personer under 67 år som har et langvarig (over 2 år) og omfattende assistansebehov eller avlastning for barn i minst 32 timer i uken har rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse.

Rettigheten gjelder også hvis behovet er minst 25 timer i uken, hvis det ikke medfører vesentlig økt kostnad for kommunen å organisere tjenestene som en BPA- leveranse. Kostnaden må i så fall dokumenteres av kommunen. Dersom du oppfyller ovennevnte krav har kommunen plikt til å gi deg en forsvarlig BPA – leveranse.

Hvem er hvem?

Oppdragsgiver er kommunen.
Det er kommunen som behandler, vedtar eller avslår søknader om assistanse fra enkeltpersoner. Den private BPA-leverandøren har fått tjenestekonsesjon av kommunen.

BPA-leverandør er offentlige og private aktører.
Leverandørene har arbeidsgiveransvaret og er ansvarlige for at arbeidslederne er rustet til å lede sine assistenter og administrere egen ordning.

Arbeidslederen er mottakeren selv.
Den som får levert vedtakene som BPA er arbeidsleder. Det er arbeidslederen som er ansvarlig for rekruttering, ansettelser og gjennomføringen av BPA-leveransen.

Den personlige assistenten er ansatt.
Assistenten er ansatt hos BPA-leverandøren men følger arbeidsplan og oppgaver som er fastsatt av arbeidsleder.