Du er her

Mer frihet med BPA

Vi jobber kontinuerlig med å levere etter beste evne. Dette gjør vi gjennom å dele vår kunnskap og erfaringer, jevnlige evalueringer av leveransen opp mot vedtakene, faste rutiner på rapporteringer og riktig kompetanse på riktig sted. 

Forskjellige behov skaper nye løsninger

Vi strekker oss så langt vi kan innenfor vedtakets rammer for å imøtekomme ulike behov, og er derfor opptatt av et godt samarbeid med oppdragsgiver og tjenestemottaker. Gjennom samarbeidet kan vi oppnå mer enn tilstrekkelig gode leveranser, da vi er i dialog med begge parter.  

BPA – leveransen er en ordning som bidrar til mer delaktighet av brukeren og skaper rom for nye muligheter og løsninger. Gjennom vårt arbeid har vi lært oss hva som kreves for å opprettholde høy kvalitet på leveransene våre. Denne kunnskapen deler vi mer enn gjerne fordi det gjør arbeidet i flere ledd enklere. Ved å avklare rollefordeling og forventninger tidlig i prosessen sørger vi for best mulig tilrettelegging av leveransen, enten brukeren gjør alt selv eller vi hjelper til med deler av arbeidslederrollen.

Vi er opptatt av friheten BPA-leveransen gir og bidrar aktivt til at brukeren mestrer egen hverdag og oppnår ønsket aktivitetsnivå og deltakelse. I denne leveransen bestemmer brukeren i hvilken grad vi skal medvirke, ikke motsatt.

Vi våger å kreve at brukerens delaktighet skal samsvare med det ordningen krever, og er tydelig på hvem som har arbeidsgiveransvaret.